NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

VYUČUJÍCÍ > Dr. Maria Magdalena Nowakowska

Osobní údaje:

Jméno a příjmení: Maria Magdalena Nowakowska

E-mail: majkanowakowska@gmail.com

 

Vzdělání:

1993: doktor humanitních věd – specializace lingvistika, Lodžská univerzita, Lodž, Polsko (disertační práce: Fleksja i słowotwórstwo w gwarze wsi Tarło w woj. lubelskim, vedoucí: prof. dr hab. Kazimierz Michalewski)

 

1984: magistr v oboru polonistika, Lodžská univerzita, Lodž, Polsko (diplomová práce: Gwara wsi Tarło w woj. lubelskim, vedoucí: prof. dr hab. Władysław Cyran)

 

Zaměstnání:

2014 – dosud: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Katedra středoevropských studií

2008-2013 – Filozofska fakulteta Univerzi v Ljubljani, Slovinsko: Katedra za poljski jezik in književnost

2001-2007 – Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko: Katedra slovanských filólogií

1984 – dosud: Lodžská univerzita, Lodž, Polsko: Katedra aplikované a kulturní  lingvistiky (do 2007: Katedra současného polského jazyka)

 

Zaměření:

Zejména: zdvořilost v jazyce, slovanská onomastika,  vyučování cizích jazyků, polština a jiné slovanské jazyky 

 

 

Publikační činnost (výběr):

 

 

1.     Ogłoszenie prasowe jako rodzaj komunikatu językowego [w:] Retrospektívne a perspektívne pohžady na jazykovú komunikáciu, Banská Bystrica - Donovaly 11.-13. septembra 1997, II. diel, Banská Bystrica 1999, s. 146-151. 

 

2.    Perswazja językowa w reklamie weterynaryjnej [w:] Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike. Zbornik, Zagreb-Rijeka 1999, s. 533-542. 

 

3.    Wypowiedzenia defektywne w drobnych ogłoszeniach prasowych [w:] Jazyková komunikácia v 21. storočí, 4. medzinárodná konferencja o komunikácii Banská Bystrica, 13.-14. septembra 2000, Banská Bystrica 2001, s. 130-138. 

 

4.    Język w wyborach - wybory w języku, [w:] BraSlav 1, Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 14.- 15. novembra 2002, Bratislava 2002, s. 223-227. 

 

5.    Uwagi o przystosowywaniu słowackich nazw własnych do języka polskiego i ich tłumaczeniu [w:] Vývin a význam slovensko-poľských vzťahov, Bratislava 2003, s. 93-99. 

 

6.    Wpływ niektórych interferencji językowych z zakresu składni na nauczanie języka polskiego na podłożu słowackim [w:] A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, Wrocław 2004, s. 211-215. 

 

7.    O polszczyźnie Polonii słowackiej [w:] K. Michalewski (red.), Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź 2004, s. 394-400. 

 

8.    Językowe zwierciadło świata „dresiarzy” (i nie tylko) w powieści D. Masłowskiej „Wojna polsko-ruska pod flaga biało-czerwoną” [w:] V. Patráš (red.), Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach, 5. medzinarodná konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 3. - 4. 9.2003, Banská Bystrica 2004, s. 493-501. 

 

9.    Problemy nauczania składni polskiej - szyk głównych składników w wypowiedzeniach polskich i słowackich[w:] P. Garncarek (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Warszawa 2005, s. 506-510. 

 

10. Verím Bratislave! Język bratysławskich wyborów komunalnych 2006 [w:] K. Michalewski (red.), Język w marketingu, Łódź 2008, s. 432-438. 

 

11. Językowy savoir-vivre - nauczanie polskich form grzecznościowych na gruncie słowackim [w:] W. Miodunka i A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI w., Kraków 2008, s. 323-328. 

 

12.  Teksty w nauczaniu języka polskiego Słowaków, „Acta Univeritatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 16, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, M. Witkowska-Gutkowska, B. Grochala (red.), Łódź 2008, s. 113-118. 

 

13. Funkcja antroponimów w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego [w:] Onomastika a škola 8, Sbornik příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účasti konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Kralove 2008, s. 279-284. 

14. Jak Polak ze Słowakiem (nie)mogą się dogadać? [w:] S. Dżereń-Głowacka, A. Kwiatkowska (red.), Humor. Teorie - Praktyka – Zastosowania. Zrozumieć humor, vol. 2/1, Piotrków Trybunalski 2009, s. 331-337. 

 

15. Z grzecznością na ty i nie tylko [w:] J. Ignatowicz-Skowrońska (red.), Glottodydaktyka polonistyczna. Materiały z konferencji naukowej „Dydaktyka języka polskiego jako obcego wobec zjawisk współczesnej kultury”, Szczecin 27 listopada 2009, Szczecin 2010, s. 47-54. 

16. Stracone w przekładzie [w:] J. Klincková (red.), Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikcie. Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. 09. 2009 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 104-114.

 

17. Podstawy etykiety językowej w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 18, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego 3, B. Grochala, M. Wojenka-Karasek (red.), Łódź 2011, s. 201-209. 

 

 

18. Interferencje z zakresu składni zachodzące w procesie przyswajania polszczyzny przez Słoweńców uczących się języka polskiego [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), band 15, München - Berlin - Washington 2012, s. 188-192.

 

19. Świat wulgaryzmów w słowackim przekładzie „Wojny polsko-ruskiej” Doroty Masłowskiej [w:] P. Stankovska, M. Wtorkowska, J. Pallay (red.), Individualna in kolektivna dvojezičnost, Ljubljana 2012, s. 416-426. 

 

20. Polak i Polska w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego w konfrontacji z postrzeganiem tychże przez Słoweńców, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 20, Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, I. Dembowska-Wosik, E. Pałuszyńska (red.), Łódź 2013, s. 141-147. 

Editorská činnost:

1. 80. výročie polonistyki na Univerzite Komenského v Bratislave. Zbornik príspevkov, Bratislava 2006, ss. 164 (współredaktor: M. Pančíková). 

2. M. Pančíková, Poľština na cesty, Bratislava 2003, ss.74. 2. M. Pančíková, L. Trup, Kluč do sveta – poľština, Bratislava 2004, ss. 492. 

Varia:

R
ubrika Okienko językowe ve slovenském časopise Monitor Polonijny, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Polaków w Republice Słowackiej (od 2004 dosud)  

 

Víc: http://klsik.uni.lodz.pl/mnowakowska.html 

 

Zájmy:

slovanská literatura a film, turistika a fenka Zulinka

 

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146800 návštěv, dnes zatím 194 (4 online).