NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

POLONISTIKA V ČR

 

Údaje na této stránce jsou orientační. V případě zájmu o přesné a nejaktuálnější informace kontaktujte, prosím, vybraná pracoviště. Upozornění na zjištěné nepřesnosti či změny uvítáme na kontaktním e-mailu. Děkujeme za pochopení.

 

BRNO

Pracoviště: FF MU Brno, Ústav slavistiky, seminář západoslovanských jazyků a literatur, seminář polonistiky  

Internetové stránky a další informace

Polonistika na brněnské univerzitě tvoří v rámci Ústavu slavistiky základ semináře západoslovanských jazyků a literatur a zajišťuje v magisterských a bakalářských programech komplexní jazykovědné i literárněvědné vzdělání, doplněné o volitelné předměty polonistické i obecně slavistické a teoretické. Její počátky jsou spjaty se jmény Romana Jakobsona a Bohuslava Havránka, o stabilizaci oboru se v poválečném období (po r. 1954) zasloužili Jiří Kristýnek, Jarmil Pelikán a Irena Hrabětová. Přijetí stálého lektora v r. 1991 umožnilo plné zajištění výuky jazyka. Literárněvědná sekce se specializuje na slavistickou komparatistiku a genologická studia. Od akademického roku 2002/2003 lze polonistiku studovat i jednooborově.

 

"Polonistika se studuje v bakalářském i navazujícím magisterském studiu jednooborově nebo v kombinaci s jinými filologickými či společenskovědními obory.  Studium je zaměřeno na získání všestranné jazykové kompetence v  polském jazyce, na poznání současného stavu i historie polštiny (synchronní a diachronní odborné jazykové disciplíny), a to i v kontextu ostatních slovanských a indoevropských jazyků, v literárněvědné části pak na poznání historie polské literatury, jejích specifik a genologického systému. V jazykovědných i literárněvědných disciplínách je důraz kladen také na konfrontační česko-polský přístup. Součástí studia je také přehled dějin a kultury Polska." (z internetových stránek)

 

V současné době je vedoucím Mgr. Roman Madecki, Ph.D., do 29. prosince 2009 vedl sekci prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D. (od r.1998 seminář polonistiky, od r. 2002 seminář západoslovanských jazyků a literatur), komparatista a polonista, který přednášel dějiny polské literatury a kultury, teorii literatury a překladu, dějiny slovanských literatur. Publikoval mj. monografie „Polská epigramatika – žánry fraška a epigram ve spektru malých literárních forem.“ Masarykova univerzita, Brno 1998; „Vývoj žánrového systému polské literatury (od renesance k postmodernismu).“ LUSK agentura, Brno 2000; „Hledání tvaru. Vývoj forem polských literárních žánrů (poezie a próza).“ Masarykova univerzita, Brno 2003; „Pohledy na slovanské literatury.“ Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY Středoevropského centra slovanských studií, o.s., edice Pulsy, Brno 2003; „Stručný nástin dějinného vývoje polské literatury.“ Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY, edice Evropské obzory, Brno 2005.

Řešitel grantů Doplňující pedagogické studium pro nabytí pedagogické způsobilosti učitelů slovanských jazyků a literatur; Zavedení a rozvoj specializovaných bakalářských slavistických oborů se zaměřením na hospodářskou praxi; Zavedení a rozvoj multioborového prolínacího slavistického bakalářského studia.

 

Mgr. Roman Madecki, Ph.D., vedoucí Semináře západoslovanských jazyků a literatur, zaměřuje se na obecnou jazykovědu, teorii textu a diskursu, morfologii a slovotvorbu současné polštiny a češtiny, teorii a praxi překladu a tlumočení, je řešitelem několika grantů (Aktualizační funkce zájmen v českém a polském diskurzu – kontrastivní studium; Komplexní inovace výuky polského jazyka pro začátečníky).

Mgr. Renata Putzlacher-Buchtová, Ph.D., členka oborové komise studijního oboru Polská literatura, odborné zaměření - polská literatura

Mgr. Katarzyna Krawczyk, lektorka, zajišťuje konverzaci a jazyková cvičení. 

Mgr. et Mgr. Michal Przybylski, asistent, polská literatura

 

Mezinárodní spolupráce s polskými univerzitami probíhá na bázi letních jazykových škol a studentských výměn (Uniwersytet Wrocławski) i širší vědecké spolupráce (například Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski aj.).

 

OSTRAVA   

Pracoviště: FF OU Ostrava, Katedra slavistiky, oddělení polonistiky

Vedoucí katedry slavistiky: doc. PaedDr. Blažena Rudincová, CSc.

Vedoucí oddělení polonistiky: PhDr. Jiří  Muryc, Ph.D. 

Internetové stránky

 

Ostravská polonistika se zaměřuje na učitelství polského jazyka pro střední a základní školy, které bylo realizováno od 50. let v rámci Pedagogické fakulty. Po vzniku Ostravské univerzity v r. 1990 zajišťuje Katedra slavistiky i neučitelské jednooborové a dvouoborové studium filologického zaměření. Od roku 2007 realizuje také výuku v kombinované formě studia oboru Polština ve sféře podnikání a od roku 2010 v navazujícím magisterském oboru Polština pro překladatelskou praxi. Katedra se dělí na dvě základní oddělení: ruské a polské. Studenti se seznamují s polským jazykem, historií i literaturou. Oddělení polonistiky se ve svém výzkumu soustřeďuje také na problém jazykové konfrontace polštiny a češtiny, dějiny polského jazyka na Těšínsku, národnostní politiku a specifika výuky žáků v dvojjazyčném polsko-českém prostředí. Studenti oddělení často patří k absolventům základních a středních škol s výukou v polštině.

 

Oddělní polonistiky zajišťuje výuku oboru Polský jazyk a literatura v rámci bakalářského jednooborového a dvouoborového studia. Nabízí také studium v navazujících dvouletých magisterských programech Učitelství polského jazyka pro SŠ, resp. ZŠ, Polský jazyk a literatura a Polština pro překladatelskou praxi. Mimo uvedených programů prezenční formy studia realizuje také výuku v kombinované formě v bakalářském oboru Polština ve sféře podnikání. Oddělení dále zajišťuje výuku polštiny jako dalšího slovanského jazyka pro příbuzné jazykové obory a výuku polštiny jako cizího jazyka pro studenty všech fakult OU, konzultace a jazykové zkoušky z polštiny v doktorském studiu a poskytuje jazykové poradenství v oboru. Oddělení polonistiky zajišťuje doktorské studium polského jazyka, má právo provádět rigorózní zkoušky, habilitace a profesorská řízení. Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na srovnávání polštiny a češtiny v diachronním i synchronním pohledu, česko-polskou frazeologii, výzkum polského jazyka na Těšínsku a specifické otázky polské národnostní menšiny, problematiku polského jazyka v ČR, polsko-českou komunikaci ve sféře podnikání, literárně konfrontační studium současné polské a české literatury, problematiku polsky psané literatury v ČR a metodiku vyučování polštiny v českém prostředí. (z internetových stránek)

 

Vedoucím oddělení polonistiky je PhDr. Jiří  Muryc, Ph.D., který se ve své badatelské činnosti soustřeďuje na konfrontační studium polštiny a češtiny, teorii jazykových kontaktů a překladatelství.

 

Další pracovníci:

prof. dr hab. Mieczysław Balowski (spisovný jazyk polský)     

prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc. (jazyková kultura, komparatistika, gramatika polského jazyka)        

prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc. (emeritní profesor)

 

doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. (obecná jazykověda, slavistika, frazeologie, překladatelství)      

doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (gramatika a historie polského jazyka, stylistika, frazeologie)

            

Odborní asistenti:

PhDr. Simona Mizerová, Ph.D. (praktická polština, polština pro hospodářskou sféru)

PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (tajemník a tutor oddělení polonistiky; didaktika polského jazyka, polština pro hospodářskou sféru, frazeologie)

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

Mgr. Michal Przywara (polská literatura a kultura)

 

Externí spolupracovníci:

Mgr. Petr Vidlák, Ph.D. (polská literatura, překladatelství)

Mgr. Martyna Radłowska-Obrusník (interkulturní komunikace, novinářská praxe)

 

Smlouva o dvojstranné spolupráci byla uzavřena mezi OU a Státní vysokou školou odbornou ve Valbřichu (Wałbrzych), dohoda o spolupráci např. mezi OU a Slezskou univerzitou (Katowice, Polsko), Vysokou školou pedagogickou v Opole (WSP, Opole) a Univerzitou Adama Mickiewicze v Poznani. Mimo to realizuje oddělení polonistiky řadu vzájemných smluv s polskými partnery v rámci programu Erasmus.

 


OPAVA

Pracoviště: SU v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav středoevropských studií 

Vedoucí: Mgr. Petr Slováček, Ph.D

Internetové stránky

Ústav středoevropských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě vznikl v prosinci 2011 rozdělením Ústavu veřejné správy a regionální politiky, na kterém do té doby bylo možno studovat obor Středoevropská studia v bakalářském i magisterském stupni studia. Osamostatnění ústavu bylo doprovázeno doplněním stávajících možností studia o doktorský studijní program Moderní dějiny střední Evropy, čímž se uzavírá ucelená nabídka studia pro zájemce o problematiku střední Evropy se zřetelem na její historický, kulturní a sociální vývoj, současnou vnitropolitickou situaci či postavení regionu v mezinárodních vztazích.

Na ústavu je vyučována polština, působí zde mj. prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. nebo doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

Nabízené programy:

Bakalářský obor Středoevropská studia

Magisterský obor Středoevropská studia

Doktorský studijní program Moderní dějiny střední Evropy 

 

OLOMOUC

Pracoviště: FF UP Olomouc, Katedra slavistiky, Sekce polské filologie

Vedoucí: Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.

Všechny informace na internetových stránkách

 

HRADEC KRÁLOVÉ

Pracoviště: PF Hradec Králové, Katedra slavistiky, Kabinet polonistiky

Vedoucí: Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.

Internetové stránky

 

"Po transformaci katedry ruského jazyka a literatury v katedru slavistiky (od 1. 5. 2001) a založení kabinetu polonistiky zahájila katedra přípravu neučitelského studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání se zaměřením na obor polský jazyk. Studenti si během 6-semestrálního studia osvojí základy polské gramatiky a konverzace, seznámí se s polskou historií, literaturou a současnou kulturou. Kabinet polonistiky dále zajišťuje semináře z polského jazyka pro katedru českého jazyka a literatury (první, druhý slovanský jazyk) a pro všechny studijní obory UHK (druhý cizí jazyk). V roce 2002/2003 byl zahájen 4-semestrální studijní neučitelský program polský jazyk ve státní správě, který se bude vždy v několikaletých cyklech opakovat."

(z internetových stránek)

 

PARDUBICE

 

Pracoviště: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra literární kultury a slavistiky

Vedoucí: PhDr. Ivo Říha, Ph.D.

Internetové stránky

 

Slavistická studia zemí Evropské unie: dvouoborový bakalářský prezenční program. Pro rok 2007/2008 akreditováno v kombinaci s oborem Historie. Možnost volby jazykových modulů: bulharský, polský, slovinský.

 

 

„Cílem je poskytnout v rámci bakalářského stupně vzdělání nabídku kulturně – historicko – jazykového studia, uplatnitelného přímo v praxi ve sférách obchodních a turistických. Vzhledem ke stávající jazykové struktuře Evropské unie si může student v rámci oboru „Slavistická studia zemí EU“ zvolit jako hlavní jeden ze tří jazykových modulů: polský slovinský, bulharský. V obsahu výuky bude položen důraz na kulturní dějiny a současné reálie příslušné země a jazyk. Součástí studia bude alespoň semestrální pobyt na příslušné zahraniční univerzitě, odpovídající jazykově hlavnímu zvolenému modulu.

 

Zájemci o další prohloubení jazykového vzdělávání se budou moci po složení rozdílových zkoušek ucházet o přijetí k navazujícímu lingvistickému magisterskému studiu dle své specializace (polština, bulharštima, slovinština) na domácích vysokých školách, kde je takové studium akreditováno.“

Kráceno. Celý text si můžete přečíst zde.

 

 

PLZEŇ

 

Pracoviště: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra politologie a mezinárodních vztahů

Mezinárodní vztahy a východoevropská studia - bakalářský obor

Předseda oborové rady: Giuseppe Maiello, Ph.D. 

Internetové stránky

 

"Studijní obor nabízí studium mezinárodních vztahů a východoevropských studií, přičemž jsou zohledněna tradiční politologická paradigmata, metody a podobory (obecná a komparativní politologie, politická geografie a geopolitika) i teoretické a praktické podněty, které vzešly ze soudobých mezinárodních vztahů (studium mezinárodních institucí a globálního vládnutí, řešení konfliktů) a východoevropských studií (studium kulturních a sociálních reálií, politických systémů východní Evropy, zahraničních politik a regionalismu ve východní Evropě). V neposlední řadě obor zahrnuje studium angličtiny, ruštiny a slovanských jazyků." (z internetových stránek)

  

Další informace o osobnostech české slavistiky

 

Údaje na této stránce jsou orientační. V případě zájmu o přesné a nejaktuálnější informace kontaktujte, prosím, vybraná pracoviště. Upozornění na zjištěné nepřesnosti či změny uvítáme na kontaktním e-mailu. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1162150 návštěv, dnes zatím 35 (4 online).