NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

POLONISTIKA NA FF UK

Samostatná katedra polského jazyka a literatury vznikla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na podzim roku 1923, jako součást tzv. Slovanského semináře – seskupení samostatných kateder, které se zabývaly jednotlivými slovanskými jazyky a literaturami (tehdy včetně bohemistiky a srovnávací slavistiky). Do té doby se polská filologie rozvíjela v rámci široce pojaté slavistiky. První vedoucím samostatné katedry se stal profesor Jagellonské univerzity v Krakově Marian Szyjkowski. S pražskou polonistikou jsou spojena i jména několika dalších významných badatelů, např. Karla Krejčího, Teodora Bešty, Otakara Bartoše či Luboše Řeháčka.

 

Polonistika na FF UK byla samostatným oddělením do poloviny 90. let, poté až donedávna jednou z osmi specializací oboru slavistická studia. Výuku tradičně zajišťovali tři učitelé – specialista na jazyk, literaturu a smluvní lektor. V současné době je kladen důraz na tzv. areálová studia, výuka polonistiky je tak zařazena do širšího kulturního rámce střední Evropy.

 

1. března 2006 se stal novým ředitelem Ústavu slavistických a východoevropských studií doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. a 22. 3. 2006 vznikly tři semináře, Seminář středoevropských studií, Seminář východoevropských studií a Seminář jihovýchodoevropských studií, které garantovaly tři studijní obory na ÚSVS: Středoevropská studia (polonistika, slovakistika, sorabistika), Východoevropská studia (lettonistika, lithuanistika, rusistika, ukrajinistika) a Jihovýchodoevropská studia (bulharistika, kroatistika, makedonistika, serbistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistika). V únoru 2007 byla novým třem bakalářským oborům (Středoevropská, Východoevropská a Jihovýchodoevropská studia) udělena akreditace ze strany AK MŠMT ČR a pro akademický rok 2007/2008 bylo na září 2007 vypsáno přijímací řízení.  

 

V lednu 2011 děkan FF UK a Akademický senát rozhodli o zrušení ÚSVS a rozdělení stávajících oborů mezi tři samostatná pracoviště:

 

Katedru středoevropských studií

Katedru jihoslovanských a balkanistických studií

Ústav východoevropských studií

 

s platností od 1. února 2011. Vedením KSES, v jejímž rámci je vyučována rovněž polonistika, byl pověřen Mgr. Marek Junek Ph.D.,  po něm tuto funkci plnila
Mgr. Renata Rusin-Dybalska, Ph.D., v současné době je vedoucím Mgr. Marián Sloboda, Ph. D.

  

Výuku polonistických předmětů zajišťují Mgr. Renata Rusin-Dybalska, Ph.D. (odborný asistent; současný polský jazyk, vývoj polského jazyka, jazyková a gramatická cvičení, jazyk médií, obraz světa v médiích), doc. PhDr. Petra Posledního, CSc., který přednášel polskou literaturu, nahradila Mgr. Michala Benešová (literárněvědné přednášky a Polsko-český a česko-polský překladatelský seminář), doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (Základní etapy historického vývoje střední Evropy od středověku do konce 20. století), Mgr. Wojciech Hofmański, Ph.D. (jazykovědné semináře a přednášky) a lektorka Maria M. Nowakowska (konverzační cvičení, praktické kurzy polského jazyka). 

 

Doktorské studium probíhá ve dvou studijních oborech: Slovanské filologie (předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.) Slovanské literatury (předsedou oborové rady je doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.).

 

Studenti polonistiky mají možnost využívat zahraničních stáží a studijních pobytů, ať už v rámci programu Erasmus (např. Vratislav), nebo CEEPUS, mohou také využít nabídky Akademické informační agentury. Pravidelně jsou obsazována také místa na letních školách nabízená MŠMT či polskou stranou.

 

Pražská polonistika udržuje kontakty s mnoha vysokými školami v Polsku (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej v Lublině ad.), výuka tak bývá pravidelně obohacována přednáškami hostujících profesorů (např. prof. I. Kamińska-Szmaj, prof. D. Rytel-Kuc, prof. St. Bereś, prof. J. Bartmiński, prof. E. Czaplejewicz aj.).

 

V roce 2003 byla na půdě Filozofické fakulty UK zorganizována konference Polonistické kolokvium při příležitosti 80. výročí pražské polonistiky, jehož se zúčastnili jak zástupci mimopražských polonistik, tak pedagogové a někteří studenti ÚSVS. Sborník referátů z této konference vyšel v roce 2005 (Práce z dějin slavistiky XIX.). Studenti polonistiky se účastní Konference mladých slavistů, která se koná v Praze. 13. 5. 2010 se v Praze konalo pravidelné setkání polonistů. Studenti se podíleli rovněž na organizaci polského programu na veletrhu Svět knihy v roce 2010, kde bylo čestným hostel Polsko. V listopadu 2013 se uskutečnily oslavy 90. výročí založení samostatné katedry polonistiky, jejichž součástí byla mezinárodní konference Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií (6.-7.11.), výstava 90 let pražské polonistiky a stejnojmenná publikace mapující vývoj pražské polonistiky. Projekt připravený Katedrou středoevropských studií FF UK ve spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakově a Polským institutem v Praze byl finančně podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Česko-polské fórum.

 

Část studentů a doktorandů pod vedením dr. Renaty Rusin-Dybalské se podílí na projektu Intercorp (výzkumný záměr: Český národní korpus a korpusy dalších jazyků), který realizuje Český národní korpus (ČNK). Cílem tohoto projektu je vybudovat paralelní synchronní korpusy pro většinu jazyků studovaných na FF UK.

 

Výsledkem aktivity zdejších studentů je i tato webová prezentace oboru.

 

 

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1162144 návštěv, dnes zatím 29 (1 online).