NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

STUDENTI > ABSOLVENTSKÉ PRÁCE


Seznam polonistických kandidátských prací, doktorských dizertací, diplomových a bakalářských prací obhájených na Univerzitě Karlově v letech 1923–2013


Kandidátské práce

BARTOŠ, Otakar: Adolf Černý, pěstitel česko-polské vzájemnosti (1959)

BEŠTA, Theodor: Studia z historii słowiańskich wpływów językowych w polszczyźnie literackiej (1963)

HVIŠČ, Jozef: Epické literárne druhy v slovenskom a poľskom romantizme (1967)

PETR, Jan: Přídavná jména v polštině. Jmenné tvary I (1962)

ŘEHÁČEK, Luboš: K sémantické a syntaktické problematice infinitivu v jazycích západoslovanských (1962)

TÉMA, Bedřich: Slang, zvláště na Těšínsku (1965)


Dizertační práce

BALAJKA, Bohuš: K dějinám česko-polských literárních vztahů (1950)

BALAJKOVÁ, Anetta: Polské drama na scéně Prozatímního divadla v letech 1862–1883 (1952)

BABAŁA, Jiří: Zygmunt Miłkowski a Słowiańszczyzna (1937)

BARTOŠ, Otakar: Sociálně revoluční charakter polské romantické literární kritiky (1952)

BEŠTA, Theodor: Z zagadnień społecznych literatury staropolskiej wieku złotego (1953)

BENÍŠKOVÁ, Milena: Sládkův Lumír a polská literatura (1952)

DROBKOVÁ, Božena: Vrchlický a Polsko (1946)

DVOŘÁČKOVÁ, Vlasta: František Kvapil, český básník a překladatel z polštiny (1952)

GEORGIEVIĆ, Krešimir: Adam Mickiewicz i srpsko-hrvatska narodna poezija (1935)

HORÁKOVÁ, Stanislava: Społeczne i socjalne zagadenia w twórczości Marii Konopnickiej (1953)

JECHOVÁ-SÁNEROVÁ, Hana: Žena-spisovatelka v literatuře polské a české v době nástupu buržoazie (1951)

JENÍK, František: Rozwój sonetu polskiego od A. Mickiewicza do A. Słonimskiego (1950)

JOCOV, Boris: Otakar Mokrý a polská literatura (1928)

JUŘINA, Viktor: Edvard Jelínek – osobnost a dílo (1952)

KORULSKÁ, Maria: Przyimki właściwe i ich funkcje znaczeniowe w języku czeskim i polskim (1952)

KRINICKAJA, Marie: Idea mesianismu v literatuře ruské a polské v první polovině 19. stol. (1928)

KREJČÍ, Karel: Polské hnutí revoluční v letech 1830 až 1846 a české národní obrození (1928)

MANŽEL, Miroslav: Szopka lidová, politická a loutky (1952)

NEPUSTIL, Bohumír: Juliusz Słowacki v literatuře československé (1930)

OLIVA, Karel: Dziady Adama Mickiewicze a jejich české překlady (1951)

PETR, Jan: Zaimek każdy w historii i w dialektach języka polskiego (1955)

ŘEHÁČEK, Luboš: Polské vztahy infinitivní a participiální z hlediska překladatelského (1953)

SIECZKOWSKI, Andrzej:     Struktura słowotwórcza przymiotników czeskich i polskich (1952)

SIWEK, Tadeusz: Wieś okresu dwudzestolecia w ówczesnej powieści polskiej (1953)

ŠAUNOVÁ, Iza: Wpływ niemiecki na rozwój teorii literackich i estetycznych Mickiewicza do roku 1830 (1926)

VITOŇ, Jan: Hrdina a antihrdina ve státním zájmu. K typologii literárních hrdinů období polského baroka (2010)


Diplomové práce

BALAJKA, Petr: Románové balady Andrzeje Kuśniewicze (1982)

BEČKA, Jiří: Henryk Sienkiewicz v Čechách (1956)

BENEŠOVÁ, Michala: Židovská mystika v próze Bruno Schulze (2007)

BROŽOVÁ, Ludmila: Vojtěch Martínek: Černá země. Wladyslav St. Reymont: Chlopi (1948)

CALEKOVÁ, Iveta: Stereotypy v myšlení a jazyce v české a polské společnosti s důrazem na stereotypy národní (2005)

ČECHOVÁ, Emílie: Eliza Orzeszkowa a její poměr ke krizi devadesátých let v Polsku (1956)

ČERMÁKOVÁ, Radka: Poláci ve Spojených státech amerických (2004)

ČEŘOVSKÁ, Libuše: Ženské typy v díle Gabriely Zápolské (1957)

DAŇKOVÁ, Iva: Vesnický román E. Orzeszkové a K. Světlé (1981)

DOUCHOVÁ, Alena: Dopisy Marie Konopnické Jaroslavu Vrchlickému (1956)

DZIAMOVÁ, Silvie: Práce Michała Hórnika publikované v Čechách (1997)

DVOŘÁKOVÁ, Václava: Ohlas tvorby Michała Bałuckého v Čechách (1957)

ELIÁŠOVÁ, Lenka: Základní vývojové tendence polské poezie pro děti v letech 1945–1970 (1996)

FAJKOWSKA, Jolanta: Vybrané problémy reflexivního pasiva (1980)

FOGLOVÁ, Pavla: Básnická „Generace 68“. Současná polská literatura, především poezie let 1968–1980 (1994)

GAWIN, Barbara: Ustálená spojení motivovaná názvy zvířat (1980)

GAWLASOVÁ, Helena: Zwrot – polský měsíčník na Těšínsku (1959)

GERAC, Grażyna: Valence sloves mluvení v češtině a polštině z hlediska konfrontačního (1980)

GÜTTEROVÁ, Nina: Deminutiva a augmentativa v díle Stefana Żeromského a jejich způsob překladu (1973)

HANZLÍČEK, Alois: Bogurodzica. Hospodine, pomiluj ny : srovnání slovní a frazeologické se staroslověnskými památkami (1937)

HAVRÁNKOVÁ, Marie: Halasův překlad Słowackého Balladyny (1972)

HECZKOVÁ, Wanda: Literatura polska Śląska Czeskocieszyńskiego od r. 1945–1953 (1953)

HECHTOVÁ, Jitka: Polské a české frazeologismy v oblasti pojmenování národů a národností (1985)

HEROUTOVÁ, Alena: Prozaické dílo Edwarda Stachury (1995)    

HRUBEŠOVÁ, Alena: České a slovenské překlady poezie C. K. Norwida (1980)

JAKUBÓW, Janusz: Otázka větné melodie ve spisovné polštině (1964)

JANIUREK, Danuta: Życie literackie na Górnym Śląsku po II. wojnie światowej (1971)

JANKOVIČOVÁ, Dana: Polské a české frazeologické vazby motivované názvoslovím ženy (1982)

JÁNOVÁ, Hana: Halas a Polsko (1978)

JASICZEK, Henryk: Komunistické závodní časopisy na Ostravsku za předmnichovské republiky (1958)

JENÍKOVÁ, Alena: Macharův vztah k Polsku (1971)

JEŻOWICZOWÁ, Arnoštka: Okres powojenny w literaturze Śląska Cieszyńskiego (1953)

JIRÁNKOVÁ, Ludmila: Antal Stašek a Polsko (1960)

KACZMARSKA, Anna: Porovnání překladů polské prózy do češtiny na základě novely Bolesława Prusa Antek a románu Stefana Żeromského Věrná řeka (2004)

KADŁUBIEC, Karol: Charakterystyka bajek śląskich (1960)

KAPUŚCIŃSKI, Wojciech: Věty s predikátovým substantivem v češtině a polštině (1986)

KASLOVÁ, Monika: K otázkám kompozice Reymontových Chłopů (1981)

KAVKOVÁ, Jana: Polské hry na scéně Národního divadla za Kvapilovy éry (1958)

KISZA, Bogdan: Pamiętniki staropolskie – Pierwiastki epickie w gawędzie szlacheckiej (1962)

KLIMKOVÁ, Eva: Člověk ve světle polské a české frazeologie – vybrané otázky (2008)

KNĚŽOURKOVÁ, Lucie: Deník spisovatele jako žánr (Deníky polských spisovatelů Jarosława Iwaszkiewicze, Leopolda Tyrmanda a Witolda Gombrowicze z roku 1954) (2008)

KONTŠEK, Martin: Platforma Obywatelska – Prawo i Sprawiedliwość. Językowy obraz zbiorowego przeciwnika politycznego na przykładzie kampanii wyborczych oraz rozmów koalicyjnych z 2005 roku (2011)

KOPALOVÁ, Alena: Konfrontace stylu Aloise Jiráska a Henryka Sienkiewicze (1972)

KOPECKÁ, Laura: Zdroje „třetího“ divadla v Polsku: vlivy, inspirace a pokračování romantické tradice v experimentálním antropologickém divadle (2004)

KOPECKÝ, Miloslav: Tatry a tatranský lid v literatuře polské, slovenské a české od počátku XIX. století do 30. let XX. století (1956)

KOSTŘÁBOVÁ, Jarmila: Polské a české frazeologické vazby motivované názvoslovím muže (1985)

KRASNICKÁ, Irena: Srovnání některých rysů poezie K. K. Baczyńského a J. Ortena, reprezentantů mladé válečné básnické generace (1982)

KRASNICKÝ, Roman: Odkaz Janusze Korczaka v díle Igora Newerlého (1980)

KROUPOVÁ, Magdalena: Lexikálne turkizmy v poľštine a slovenčine (2010)

KRUSCENSKA, Barbara: Tvoření desubstantivních sloves v češtině a polštině (1964)

KŘÍŽ, Antonín: Stanisław Staszic (1957)

KUCHAŘOVÁ, Ilona: Verš Mickiewiczowa Pana Tadeáše a jeho českých překladů (1970)

MENCLOVÁ, Hana: Dílo Zofie Nałkowské a jeho český ohlas (1983)

MICHÁLKOVÁ, Milena: Původní germanismy v současné spisovné polštině v oblasti řemesel a obchodu (1982)

MĚŠŤAN, Antonín: Polští ariáni a jejich styky s Čechy (1953)

MOCZYDŁOWSKA, Elżbieta: Slovotvorná konfrontace adverbií v češtině a polštině (1976)

MRÓZKOVÁ, Bohdana: Synchronní konfrontace české a polské lexikální zásoby na základě porovnání synonymických řad (1993)

MUDROSKOVÁ, Alena: Nepůvodní předložky v ruštině a polštině (1964)

MUSIELAK, Krystyna: Vztah jednoslovného a víceslovného pojmenování v češtině a polštině (1980)

NECHVÁTALOVÁ, Michaela: O básnickém díle Konstantina Ildefonse Gałczyńského (1956)

NĚMCOVÁ, Zdena: Próza Marie Dąbrowské (1971)

NEVERŠILOVÁ, Olga: Básnické dílo Cypriana Kamila Norwida v Čechách (1957)

NOVOTNÁ, Jiřina: Palatografie a linguografie polských hlásek (1958)

NOWAKOVÁ, Monika: Obraz Poláka v české literatuře 19. století a obraz Čecha v polské literatuře 19. století (2001)

OLŠOVSKÝ, Miroslav: Stanisław Przybyszewski v kontextu ruské moderny (motivy a symboly) (2004)

OSTROUCHOWA, Wiera: Proza Jarosława Iwaszkiewicza (1956)

PAČESOVÁ, Vlasta: Problematika polské literární historie (1951)

PECHAČOVÁ, Alice: Obraz války v díle Leopolda Buczkowského (1985)

PIATKEVIČOVÁ, Zora: Polská pohádka v díle Oskara Kolberga (1955)

PICKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Hana: Prozaik Jerzy Andrzejewski (1970)

PILECKÁ, Pavla: Krásný soumrak na přelomu devatenáctého a dvacátého století (1998)

POHLEIOVÁ-ANGROVÁ, Milena: Odborné práce o česko-polských literárních vztazích (1970)

PÖSINGEROVÁ, Kateřina: Vliv poválečné společenské situace na formování nové polské slovní zásoby (1982)

POSOLDOVÁ, Petra: Szaniawského Dwa teatry jako příspěvek k diskusi o charakteru současného dramatu (1981)

POUR, Miroslav: České a polské frazeologismy obsahující názvy vybraných částí lidského těla (porovnání z hlediska ekvivalence) (1998)

RADVAK, Tomáš: Polské reklamní texty: jejich styl a výstavba (1998)

RATHAUSKÁ, Květa: Polská adjektiva v moderní české próze (1961)

RAUEROVÁ, Jana: Loch Camelot – historie a současnost krakovského kabaretu (1998)

RENČKOVÁ, Mária: Literárna činnosť hlavných predstaviteľov básnického hnutia Pokolenie 68 – S. Barańczaka, R. Krynického, A. Zagajewského v rokoch 1968–1980 (1998)

RINGESOVÁ, Marta: Komenský a Polsko (1954)

ŘEZÁČOVÁ, Jaroslava: Význam Leona Kruczkowského a jeho románu „Kordian i cham” v polské literatuře (1970)

SEDLÁČKOVÁ, Jana: Česká a polská jména rostlin a jejich vývoj (s přihlédnutím k názvům stromů a keřů) (1982)

SKWARSKI, Remigiusz: Svatí v českých, polských a srbských paremiích 19. století (1997)

SLEZÁKOVÁ, Ivana: Barbora Radvilaité v polském a litevském historickém vědomí (1996)

SMUTNÁ, Drahomíra: Spisovatelský typ Wojciecha Żukrowského (1981)

STANČOVÁ, Michaela: Jazykové hry na příkladě fejetonů Michała Ogórka (2008)

SOBOTOVÁ, Jitka: Vzájemné česko-polské vztahy v lexikální zásobě současné češtiny a polštiny (2001)

SOFROVÁ, Helena: Okupační židovská tematika v polské literatuře (1970)

STARÁ, Jaromíra: Leon Płoszowski – Klim Samgin, zbyteční lidé na přelomu století (1951)

STEHLÍKOVÁ, Věra: Polské prostředky Jungmannových překladů (1978)

STRYJOVÁ, Marie: Postavy sedláků a pánů v díle Wandy Wasilewské (1956)

SVOBODOVÁ, Tereza: Język i perswazja Kościoła katolickiego w Polsce: analiza tekstów prasowych (2001)

ŠÁLOVÁ, Lenka: Psaní, výslovnost a skloňování polských vlastních jmen v češtině (1983)

ŠOUTOVÁ, Marie: Bibliografie českých překladů z polštiny v letech 1945–1969 (1970)

ŠPALKOVÁ, Zuzana: Vliv polského jazyka na obrozenskou češtinu na příkladu publicistických textů ze 30. let 19. století (1996)

ŠVRČINOVÁ, Renata: Vědecké a publicistické práce prof. Marjana Szyjkowského v československých časopisech (1923–1952) (1985)

TALICHOVÁ, Jitka: Vědeckofantastická tvorba Stanisława Lema (1983)

TEIGOVÁ, Helena: Kladný hrdina v poválečné polské próze (1956)

TICHÁ-TUHÁ, Zuzana: Srovnání českých překladů Wesela St. Wyspiańského (překlad A. Černého a E. Sojky) (1985)

TOMANOVÁ, Ludmila: Ohlas ruské literatury v Polsku druhé poloviny 19. století (1960)

TURKOVÁ, Daniela: Generace Kolumbů a protifašistická tematika (1978)

ULIČNÁ, Helena: Obraz Varšavy v poválečné literatuře (1956)

VACULA, Richard: Přestavba fonologického systému současné polštiny s důrazem na vokalizmus (2008)

VEČEŘOVÁ, Irena: Služební místní jména v češtině a polštině (1981)

VESELÁ, Eliška: České a polské frazeologismy a přísloví obsahující názvy vybraných domácích zvířat (porovnání z hlediska ekvivalence) (1995)

VOŘÍŠKOVÁ, Jana: Jirásek a Sienkiewicz (typologická konfrontace) (1988)

VRAŽDA, Ladislav: Struktura novel Jarosława Iwaszkiewicze (1966)

VRBOVÁ, Iva: Poetický portrét Haliny Poświatowské (1998)

VYHNÁNKOVÁ, Alena: Polské vesnice v díle Władysława Orkana (1956)

WANIOVÁ, Joanna: Marek Hłasko – věčný tulák (1991)

WINCER, Pavel: Julian Przyboś – jeho názory a tvorba (1958)

WOZNIAK, Małgorzata: Srovnání obrazu české a polské vesnice, jak jej vytváří současná próza (J. Kozák, J. Kostrhun, J. Navrátil, E. Redliński, T. Nowak, J. Kawalec) (1981)

ZAHRADNÍČKOVÁ, Hana: Srovnání koncepce česko-polské literatury pro mládež (1984)

ZIPSEROVÁ, Alena: Machar a Polsko (1971)

ŻWAK, Irena: Charakteristika jazyka překladů K. V. Zapa z polštiny (1963)


Bakalářské práce

LOGUNOVA, Maria: Expresionismus v dramatu Ševci Stanisława Ignacyho Witkiewicze (2010)

LUDVÍK, Matěj: Polské a maďarské události roku 1956 na stránkách českého tisku (2010)

KOMÍNOVÁ, Marcela: Inovace venkovské prózy v díle Edwarda Redlińského (2011)

KROUPOVÁ, Kateřina: Odchod Židů z Polska do Izraele v letech 1968-1969 a jejich pozdější osudy (2012)

KUČEROVÁ, Barbara: Současný život zelovských Čechů na území České republiky (2012)

KULAKOWSKÁ, Melánie: Téma otcovství v současné polské literatuře pohledem žen-autorek a mužů-autorů (2012)

KUROVÁ, Jana: Vliv tvorby Jana Kubisze na identitu a kulturní povědomí tří generací těšínského Slezska (2012)

PAULÍKOVÁ, Veronika: Vývoj židovských institucí v Krakově po roce 1989 (2012)

PETRÁNKOVÁ, Michaela: Hledání „řádu světa“ v tvorbě Gustava Herlinga-Grudzińského (2012)

PLASOVÁ, Anna: Tvorba a užití činitelských podstatných jmen ženského rodu v současné češtině a polštině (2012)

POLÍVKOVÁ, Zuzana: Apoštolské pouti papeže Jana Pavla II. do Polska z pohledu časopisu Tygodnik Powszechny (2011)

REMEŠOVÁ, Lucie: Jazykový obraz České a Polské republiky na základě novoročních projevů prezidentů po roce 1989 (2012)


Sestavily Michala Benešová, Radoslava Hnízdová a Anna Plasová

 

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1162144 návštěv, dnes zatím 29 (5 online).